Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Przemoc PDF Drukuj Email
piątek, 17 grudnia 2010 22:04

Przemoc – nowości wydawnicze

dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

w Suchej Beskidzkiej

za lata 2008-2010

(adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

I. PRZEMOC W SZKOLE – profilaktyka i przeciwdziałanie

 

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska, Warszawa : Difin, 2008

W tej publikacji wypowiadają się specjaliści z zakresu nauk społecznych. Znalazły się tu m.in. prace: Marka Kuleszy Wpływ klimatu szkoły na przejawianie przez uczniów agresji i przemocy w szkole oraz Katarzyny Sawickiej Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole. Zdaniem K. Sawickiej szkoła nie jest w stanie eliminować czynników ryzyka, ale dzięki swej dobrze pełnionej funkcji wychowawczej i edukacyjnej może stymulować mechanizmy odpornościowe u uczniów. Zapobieganie przemocy powinno się zatem skoncentrować na wzmocnieniu tych podstawowych funkcji szkoły, poprzez:

 • budowanie i podtrzymanie więzi uczniów z rodzicami (np. tworzenie sytuacji umożliwiających kontakty dzieci i rodziców na terenie szkoły),
 • stworzenie warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów szkolnych,
 • tworzenie klimatu moralnego szkoły, opartego na życzliwości i współpracy (poszanowanie podstawowych wartości i norm),
 • stworzenie systemu interwencji w przypadku zaistnienia sytuacji przemocy. 

 

 1. Barczyk Angelika, Działania zapobiegające występowaniu przemocy i agresji w szkole, „Nauczyciel i Szkoła”, 2008, nr 3/4, s. 125-138

Omówienie różnych form przemocy oraz sposobów przeciwdziałania (m.in. wyrażanie swojego gniewu poprzez mówienie o nim, najlepiej osobie, która ten gniew wywołała, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pokojowego rozwiązywania konfliktów, empatii, konsekwentne działanie wszystkich nauczycieli w zakresie przestrzegania zasad wynikających z programu wychowawczego szkoły).

 

 1. Chorab Monika, Dręczyciel i ofiara – dwie strony świata przemocy, „Opieka Wychowanie Terapia”, 2009, nr 1/2, s. 5-7

  Cechy uczniów, którzy zostają ofiarami i cechy uczniów - dręczycieli.

 

 1. Chorab Monika, Kiedy w klasie pojawia się mobbing uczniowski, „Dyrektor Szkoły”, 2009, nr 11, s. 40-42

Rola nauczyciela i szkoły w walce z mobbingiem uczniowskim.

 

 1. Ciechomski Maciej, Człowiek człowiekowi człowiekiem…, czyli sprawiedliwość naprawcza w szkole, „Wszystko dla Szkoły”, 2008, nr 4, s. 5-10

Pokojowe metody rozwiązywania konfliktów w szkołach m.in. negocjacje i mediacje.

 

 1. Denst-Sadura Aleksandra, Bądź bezpieczny, „Głos Nauczycielski”, 2009, nr 41, s. 12

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy w szkołach.

 

 1. Denst-Sadura Aleksandra, Porozumienie bez przemocy : rozwiązywanie konfliktów według Marshalla Rosenberga, „Głos Nauczycielski”, 2010, nr 27, s. 12

Przykłady zastosowania metody „Porozumienia bez Przemocy” w relacjach z uczniami. Dwa style komunikowania się: „język żyrafy” i „język szakala”.

 

 1. Deptuła Maria, Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych, „Edukacja”, 2009, nr 4, s.66-75

Pomaganie dzieciom agresywnym i stosującym przemoc m.in. tworzenie warunków do osiągnięcia przez nich sukcesu szkolnego, rozwijanie kompetencji społecznych.

 

 1. Godawa Joanna, Niemiec Marta, Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną, „Chowanna”, 2009, t. 1, s. 55-71

Źródła, przyczyny, rodzaje agresji. Trening Zastępowania Agresji (ART) jako przykład programu zmniejszania liczby czynów z użyciem agresji i przemocy. Obszerna bibliografia załącznikowa.

 

 1. Jarosz Ewa, Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008

Autorka od wielu lat zajmuje się naukowo tematyką krzywdzenia dzieci i przeciwdziałania temu zjawisku. Omawia m.in. wybrane dokumenty międzynarodowe i europejskie poświęcone tej problematyce.

 

 1. Kaczmarek Mirosław, Mediacje rówieśnicze w szkole, „Remedium”, 2008, nr 10, s. 18-19

Znaczenie mediacji dla pokrzywdzonego i dla sprawcy oraz dla szkoły. Możliwości i bariery zastosowania tej metody w szkołach.

 

 1. Kocemba Iwona, Ci, którzy dręczą innych, „Psychologia w Szkole”, 2009, nr 1, s. 132-139

Analiza cech sprawców przemocy.

 

 1. Kołodziejczyk Jakub, Metoda Wspólnej Sprawy, „Remedium”, 2010, nr 7/8, s.15-17

Zastosowanie MWS w szkolnych działaniach przeciwko przemocy.

 

 1. Krüger Andreas, Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

Książka jest adresowana do wszystkich, którzy mają na co dzień kontakt z dziećmi (rodzice, nauczyciele) i zawiera liczne wskazówki jak nieść pomoc dzieciom, które doznały urazu. Autor jest specjalistą z dziedziny psychiatrii.

 

 1. Kruk Bogusław, Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą, „Nowa Szkoła”, 2010, nr 7, s. 18-28

Opis zjawiska oraz liczne propozycje dotyczące przeciwdziałania przemocy w szkole. Środki zaradcze na poziomie szkoły, klasy i na poziomie jednostki. Rola rodziców w przeciwdziałaniu przemocy.

 

 1. Kubacka-Jasiecka Dorota, Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010

Autorka jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym fachowcem w tej dziedzinie, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Publikacja ta jest pierwszym, powstałym w Polsce, całościowym opracowaniem problematyki kryzysu psychologicznego i interwencji w kryzysie. Odnajdujemy w niej m.in. omówienie problemu przemocy jako źródła kryzysu emocjonalnego (przemoc rodzinna, przemoc w szkole). Znajdziemy tutaj także wskazania prewencyjne i interwencyjne wobec przemocy szkolnej (środki zaradcze na poziomie szkoły, na poziomie klasy, indywidualna interwencja). Podręcznik ten skierowany jest do studentów nauk społecznych, jak również fachowców zajmujących się pomocą w stanach kryzysowych.

 

 1. Łakomski Marian, Język, który leczy : komunikacja w wychowaniu dzieci i młodzieży, „Wychowawca”, 2010, nr 5, s. 9-11

Zastosowanie metody „Porozumienia bez Przemocy” Marshalla Rosenberga w praktyce.

 

 1. Musialska Kinga, Mediacja w komunikacji szkolnej, „Wszystko dla Szkoły”, 2010, nr 9, s. 6-7

Mediacja jako metoda rozwiązywania wielu spraw i konfliktów uczniowskich. Opis technik mediacyjnych.

 

 1. Piekarska Anna, Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole, „Psychologia w Szkole”, 2008, nr 3, s. 69-80

Dr Anna Piekarska jest psychologiem wychowawczym i klinicznym, od lat specjalizuje się w problematyce zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Uważa, że realizowane w szkołach programy antyprzemocowe, które rozwijają ogólne umiejętności społeczne uczniów, a nie uczą empatii, są mało skuteczne w walce z przemocą i wspierają bardziej dręczycieli niż ich ofiary. Skutecznym sposobem w walce z przemocą jest wzbudzanie empatii u mobberów. Przykładem programu antymobbingowego skierowanego na uruchomienie i rozwijanie empatii jest program „No Blame”, słabo znany w Polsce (dostępny na stronie internetowej www.luckyduck.co.uk).

 

 1. Polak Krzysztof, Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych, „Wychowanie na co Dzień”, 2008, nr 4/5, s. 30-34

Możliwości i bariery zastosowania mediacji w szkole.

 

 1. Raczkowska Jadwiga, O agresji, przemocy, brutalności, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2009, nr 3, s. 36-44

Opis zjawiska przemocy w różnych środowiskach. Autorka widzi szanse na ograniczenie agresji i przemocy w szkołach poprzez kształtowanie właściwego stosunku do „inności”, ponieważ jak wynika z badań, ofiarą zostaje najczęściej dziecko, które w jakiś sposób się wyróżnia.

 1. Rafałowicz Wioletta, Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów?, „Wychowawca”, 2010, nr 10, s. 19

Prelekcja dla rodziców.

 

 1. Rechnio-Kołodziej Beata, Przemoc w szkole – jak pomóc agresorom i ofiarom?, „Wszystko dla Szkoły”, 2008, nr 12, s. 8-9

Propozycje działań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia przemocy w szkole. Metody pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki: „talk show”, wywiad oraz metoda własnej i obcej perspektywy poznawczej.

 

 1. Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy : o języku serca, wyd. 2 rozsz., Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009

To już drugie wydanie znanej od kilku lat książki. Jak wyjaśnia sam autor: porozumienie bez przemocy jest zapomnianym językiem ludzkości – mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Tego rodzaju porozumienie zaspokaja potrzeby obu stron, jest pełne empatii i współodczuwania. Książka adresowana jest do każdego. Ukazuje możliwości rozwiązywania problemów życia codziennego, których przyczyną jest nieumiejętne komunikowanie się. Odnajdujemy w niej wskazówki jak słuchać z empatią, jak wsłuchiwać się w potrzeby innych i jak komunikować swoje uczucia i potrzeby. Uczy pokojowego rozstrzygania sporów. Wprowadzanie metody „Porozumienia bez Przemocy” do szkół stwarza klimat sprzyjający rozwojowi uczniów.

 

 1. Sikora Dorota, Wrótniak Joanna, Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań, „Opieka Wychowanie Terapia”, 2008, nr 3/4, s. 5-9

Artykuł omawia m.in. przykładów środków zaradczych związanych z zapobieganiem zjawisku mobbingu: oddziaływania grupowe i indywidualne.

 

 1. Szefler Elżbieta, Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010, nr 8, s. 35-47

Propozycje utworów terapeutycznych dotyczących przemocy rówieśniczej oraz przykłady zastosowania ich w pracy z dziećmi w różnym wieku.

 

 1. Szkoła bezpieczna i przyjazna, oprac. redakcja, „Remedium”, 2008, nr 12, s. 1-3

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego wdrożenie przewidziane zostało na lata 2008-2013.

 

 1. Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Bullying – charakterystyka zjawiska i uwarunkowania, „Remedium”, 2010, nr 9, s. 1-3

Zdaniem autorki: większość przypadków znęcania kończy się, gdy świadkowie stają w obronie ofiary, dlatego warto wspierać dzieci, które są świadkami bullyingu, gdyż mogą pomóc.

 

 

II. CYBERPRZEMOC

 

 1. Barlińska Julia, Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej?, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2009, nr 4, s.53-66

Omówione zostały wyniki przeprowadzonych badań.

 

 1. Gołębiewska Ilona, Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia, „Wychowawca”, 2010, nr 7/8, s. 12-15

Istota, formy i skutki cyberprzemocy.

 

 1. Marczewska Elżbieta, Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010, nr 5, s. 51-55

Wpływ telewizji, gier komputerowych na psychikę dzieci i młodzieży. Dziecko w świecie wirtualnym.

 

 1. Ogonowska Agnieszka, Media i przemoc : wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu (skutkom prezentacji) przemocy w mediach, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2008, nr 2, s. 67-86

Przemoc ikoniczna – charakterystyka zjawiska. Metody profilaktyki edukacyjnej.

 

 1. Pyżalski Jacek, Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1, „Remedium”, 2008, nr 9, s. 26-27

Rodzaje agresji elektronicznej.

 

 1. Pyżalski Jacek, Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2, „Remedium”, 2008, nr 10, s. 28-29

 

 1. Sarzała Dariusz, Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych – aspekty psychologiczne i etyczne, w: „Cyberświat – możliwości i zagrożenia”, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009, s. 243-284

Autor podkreśla, iż w celu zapobiegania zagrożeniom konieczna jest edukacja medialna dzieci i młodzieży prowadzona w większym niż dotychczas stopniu.

 

 1. Wojtasik Łukasz, Cyberprzemoc, „Remedium”, 2008, nr 2, s. 4-5

Istota zjawiska i jego rozmiary. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0