Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Bezrobocie - zestawienie bibliograficzne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 czerwca 2013 09:11

BEZROBOCIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2013

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Bezrobocie / Irena Reszke // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. – 351-357
  sygn. 43.289cz
 2. Bezrobocie / Mirosław Raczyński // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty. – Kraków : Wydaw. WAM, 2004. – S. 44-50
  sygn. 43.318cz
 3. Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2012
  sygn. 44.678
 4. Bezrobocie jako zjawisko społeczne / Wiesława Kozek // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. – Wyd. nowe. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2007. – S. 139-160
  sygn. 43.863cz
 5. Bezrobocie lokalne w badaniach Instytutu Gospodarstwa Społecznego / Krystyna Mlonek // W: Polityka społeczna : globalna i lokalna / pod red. Adama Kurzynowskiego. – Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH,1999. – S. 250-261
  sygn. 42.318cz
 6. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  sygn. 44.138
 7. Bezrobocie – nowa kwestia społeczna / Jolanta Pilch // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 367-387
  sygn. 43.065, 43.081cz, 44.725
 8. Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. – Wyd. 1, dodr. 4
  sygn. 43.913
 9. Działania urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej bezrobotnych / Halina Iżycka // W: Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. – Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. – S. 235-252
  sygn. 41.900
 10. Dzieci bezrobocia i biedy / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Jadwigi Binczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 117-133
  sygn. 43.427
 11. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 156-171 : Doświadczenia dzieciństwa w sytuacji bezrobocia rodziców
  sygn. 43.822
 12. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 105-114 : Urzędy pracy a edukacja bezrobotnych
  sygn. 44.768
 13. Ekonomia / Marianna Księżyk. – Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. – S. 280-289 : Bezrobocie
  sygn. 43.844cz
 14. Ekonomia : makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. – S. 212-233 : Bezrobocie
  sygn. 43.185cz
 15. Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. – Wyd. 2 zm.
  i rozsz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 395-412 : Bezrobocie
  sygn. 43.845cz
 16. Makroekonomia / Bronisław Oyrzanowski. – Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997. – S. 151-168 : Bezrobocie
  sygn. 43.555
 17. Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013. – S. 244-248
  sygn. 44.859cz
 18. Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Jan Průcha. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 224-231 : Bezrobocie a poziom wykształcenia
  sygn. 43.303cz
 19. Podstawy ekonomii / Ewelina Nojszewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995. – S. 232-244 : Problem bezrobocia
  sygn. 41.137
 20. Polityka ekonomiczna / pod red. Antoniego Fajferka. – Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. – S. 224-230 : Dylemat bezrobocia. Instrumenty polityki zatrudnienia w walce z bezrobociem
  sygn. 42.492cz
 21. Polityka społeczna : koncepcje – instytucje – koszty / Stanisława Golinowska. – Warszawa : Poltext, 2000. – S. 39-53 : Zasiłki dla bezrobotnych
  sygn. 42.358cz
 22. Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S.223-232
  sygn. 43.710cz
 23. Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. – Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.730
 24. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków
  i studentów
  / Wilhelmina Wosińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 649-652 : Poza pracą: bezrobocie i emerytura
  sygn. 43.313cz
 25. Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski. – Katowice : „Śląsk”, 1999
  sygn. 42.361cz
 26. Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych / Magdalena Lubińska-Bogacka. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
  sygn. 44.516   
 27. Społeczno wychowawcze konsekwencje bezrobocia / Lucyna Adamowska // W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. Ewa Murynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska. – Łódź ; Warszawa : 1998. – S. 268-276
  sygn. 42.038
 28. System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski. – Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Key Text, 1994. – S. 228-246 : Inflacja
  i bezrobocie
  sygn. 40.636cz
 29. Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak
  i Dariusza Magierka. – Warszawa : Difin, 2009. - S. 126-134 : Metody zwalczania bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych
  sygn. 44.085cz
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)


 

 1. Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy / Edward Dolny, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 30-34
 2. Koncepcje profilowania bezrobotnych / Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 11-14
 3. Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podegrodzka // Polityka Społeczna. – 2012, nr 2, s. 1-10
 4. Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. – 2011, nr 10, s. 16-22
 5. Kreatywność i przedsiębiorczość w poszukiwaniu pracy. Cz. 1, Problemy bezrobocia wśród absolwentów uczelni / Wiesław Tomczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 2, s. 75-82
 6. Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami (na przykładzie Kielc) / Elżbieta Trafiałek, Justyna Nogaś // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 77-89
 7. Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi / Majka Łojko // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 90-103
 8. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego – praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10/11, s. 16-20
 9. Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 20-26
 10. Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 8-14
 11. Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL / Paweł Janukowicz // Polityka Społeczna. – 2010, nr 1, s. 18-20
 12. Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 3, s. 42-48
 13. Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 2, s. 4-10
 14. Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż // Praca Socjalna. – 2008, nr 1, s. 102-114

   
 15. Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi / Renata-Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 54-62
 16. Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 37-51
 17. Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie bezrobotnych kobiet / Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Chowanna. – 2007, t. 1, s. 39-52
 18. Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje / Grażyna Kowalska // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 20-27
 19. Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny : na podstawie badań osób bezrobotnych w gminie Dobrzeń Wielki / Lucyna Rusek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 27-31
 20. Bezrobocie a rozwój gospodarczy / Eugeniusz Niedzielski, Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 5/6, s. 15-18
 21. Formy bezrobocia zależne od jego przyczyn / Agnieszka Zarębska // Nowa Edukacja Zawodowa . – 2005, nr 4, s. 18-21NETOGRAFIA


 

 1. Portal instytucji rynku pracy
  http://www.bezrobocie.org.pl/x/235330

  W zakładce BIBLIOTEKA prezentacja wybranej literatury m.in. na temat bezrobocia. Część pozycji dostępna jest w formie elektronicznej
 

 

       

 

Poprawiony: sobota, 01 czerwca 2013 09:14
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0